What's happening?

HOT!!!!! LẠI LÀ HÀ NỘI, CƠN SỐT CHÁY VẪN CHƯA NGỪNG, CHÁY QUÁN CAFE HÀNG VẢI – HÀ NỘI