What's happening?

Ngay lúc này tại đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng