What's happening?

Nghệ An: Hai cụ ông U70 và U60 xảy ra mâu thuẫn, cái kết một người không qua khỏi