What's happening?

Quảng Nam : Đối tượng mặc áo mưa thủ sẵn liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng để cướp