What's happening?

Quay tóp tóp chặn đầu xe ô tô để câu view, thanh niên được về đoàn tụ với ông bà