What's happening?

Sơn La: Sang đường bất cẩn, cái kết khiến 1 người không qua khỏi