What's happening?

Sơn La – thanh niên hổ báo gây sự bị ăn 2 phát điếu cày vào đầu, chưa rõ” đi hay ở”