What's happening?

Học sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng, gia đình xác nhận em bị tâm thần vĩnh viễn không còn khả năng phục hồi