What's happening?

Video camera: Thiên thần áo trằng đi trộm xe, khiến bao anh em vỡ mộng