What's happening?

Biến căng cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội ngay lúc này