What's happening?

Cháy lớn tại siêu thị Tài Tiến Đồng Yên, Bắc Quang – Hà Giang