What's happening?

Video: Trụ trì chùa Từ Đức ở Đồng Nai có hành vi thiếu chuẩn mực với một tu sĩ