What's happening?

HOT!!! 2 thanh niên phóng nhanh vượt ẩu va chạm với 2 bạn nữ khiến chân 1 người thành hình chữ L