What's happening?

Hot! Gia đình này đặt xe taxi nhưng ra chậm nên anh tài xế hủy cuốc, rồi hai cha con hành hung anh tài xế