What's happening?

Huế: Phó trường Công an phường bị đối tượng loạn thần đâm không qua khỏi