What's happening?

Nóng: Ngay lúc này, cháy lớn tại karaoke Lâm Hiền 2 – Đắk Lắk