What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại trạm thu phí QL5- An Dương, Hải Phòng khiến một bạn nữ không qua khỏi