What's happening?

Biến căng chùa Diệu Pháp – một bên thả, một bên chích điện dẫn đến mâu thuẫn