What's happening?

Hà Nội: Cháy lớn tại Trương Định ngay lúc nay