What's happening?

Cảm xúc của công dân Lê Anh Tú ( Thích Minh Tuệ )khi được nhận CCCD