What's happening?

Nam Định: Nam sinh lớp 12 không qua khỏi sau khi bị hơn chục thanh niên tác động vật lý