What's happening?

Ngay lúc này, cháy lớn tại Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc