What's happening?

Quảng Trị: Con nợ đến nhà đâm chủ nợ sau đó tử tự trên xe ô tô