What's happening?

Thanh Hóa: Nam thanh niên say rượu bị ô tô kéo lê khiến toàn thân biến dạng