What's happening?

Video: Biến căng rơi máy bay tại Điện Nam