What's happening?

Đà Nẵng, taxi và grap combat cực căng tại đường Hà Bổng