What's happening?

Hot!! Đà Nẵng – tại cầu Thuận Phước có người nhảy cầu và không qua khỏi