What's happening?

Video camera: Bà giúp việc ra tay đâm 12 phát khiến chú chó của chủ nhà đăng xuất