What's happening?

Hai cẩu tặc tăng ca đến sáng về, thì gặp tai nạn ngay tháng cô hồn