What's happening?

HOT!!! HCM. Cụ bà đang đi trên đường bị bò húc làm bất tỉnh tại chỗ