What's happening?

Quy Nhơn – Bình Định: Quên thùng xốp đi, túi vải mới là thứ được cđm quan tâm nhất lúc này